Algemene voorwaarden

Informatieve vertaling naar het Nederlands. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

1. Toepassingsgebied

Alle verkopen, transacties, leveringen en bestellingen, en elk ander document met betrekking tot de door Dossche Mills (DM) te leveren goederen (de DM-goederen) worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen. De bijzondere voorwaarden hebben, in het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid met de Algemene Verkoopvoorwaarden, voorrang.

Dossche Mills (DM) omhelst volgende juridische entiteiten :

  • Dossche Mills N.V., met maatschappelijke zetel in Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, België met ondernemingsnummer BE0400.771.039(Gent)

  • Dossche Mills B.V., met maatschappelijke zetel in Brielselaan 115, 3081 AB Rotterdam, Nederland, met bedrijfsidentificatienummer (Kamer van Koophandel) 24412411;

  • Waddenmolen B.V., met maatschappelijke zetel in Hoofdstraat 176 9982 AK Uithuizermeeden, Nederland, met bedrijfsidentificatienummer (Kamer van Koophandel): 60634243;

  • Dossche Mills France SAS, met maatschappelijke zetel in 130 Boulevard de la Liberté, 59800 Lille, Frankrijk, met bedrijfsidentificatienummer (Siret) 472 501 12100041.

Deze juridische entiteiten van DM zijn hoofdelijk gerechtigd om de eigenlijke uitvoering van het Contract door de Klant af te dwingen.

Om geldig te zijn, dient elke afwijking van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden het voorwerp uit te maken van een expliciet, voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Een gebrek aan reactie of protest vanwege DM kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanvaarding van een dergelijke afwijking. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs wanneer deze van latere datum zijn dan onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Gebrek of uitstel in hoofde van DM om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan niet gelden of geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van dit recht of rechtsmiddel, noch zal dit de uitvoering hiervan op een later tijdstip uitsluiten.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige commerciële en juridische relaties en transacties tussen DM en de Klant, ook wanneer er geen expliciete verwijzing wordt gemaakt naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

2. Aanbiedingen en aanvaarding

Na een mondeling of schriftelijk verzoek of bestelling door de Klant, zal DM een offerte (de Offerte) verstrekken voor de verkoop van een hoeveelheid of gewicht aan DM Goederen aan een prijs volgens en onderhevig aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.DM behoudt zich het recht voor een Offerte te annuleren op om het even welk tijdstip voorafgaand aan de aanvaarding van de Offerte door de Klant. Bij annulering van een Offerte door DM is er geen betaling verschuldigd voor de DM Goederen begrepen onder die Offerte.

DM’s offertes zijn opgemaakt zonder enige verbintenis en impliceren geen enkele toezegging inzake prijzen, hoeveelheden en tijdstip van uitvoering en levering.

DM is enkel gebonden en een Contract komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding door de Klant van de Offerte of de aanvaarding door de Klant van een levering van DM Goederen, naargelang wat zich het eerst voordoet.

Wanneer de Klant de Contract annuleert, zal hij in ieder geval 25% van het factuurbedrag verschuldigd zijn aan DM.

Elk verschil of wijziging van een Offerte op vraag van de Klant is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door DM, naar behoren ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van DM.

Bij aanvaarding van een Offerte door de Klant en bijgevolg ingeval van een tot stand gekomen Contract, is de Klant gehouden het Contract te ondertekenen en terug te sturen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst, in gebreke waarvan de Klant wordt geacht het Contract te hebben aanvaard. Indien de Klant nalaat om het Contract te ondertekenen en terug te sturen zal dit geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van enig Contract behoudens anders aangegeven door DM.

3. Take-or-paycontracten

Een take-or-pay contract (TOP-Contract) voorziet een vaste hoeveelheid (een TOP Kwantiteit) door de Klant af te nemen binnen een bepaalde periode (de TOP-Periode) en voor een bepaald bedrag (het TOP-bedrag).

De afname van de TOP-Kwantiteit dient evenredig gespreid te worden over de TOP-Periode (indien de TOP-Periode bijvoorbeeld 6 maanden omvat, moet er 1/6 per maand worden afgenomen). Indien de Klant hiervan wil afwijken, kan dit enkel mits het voorafgaand schriftelijk akkoord van DM.

Indien de Klant de TOP-Kwantiteit niet afneemt binnen de TOP-Periode, blijft het TOP-bedrag verschuldigd en zal DM het verschil tussen het TOP-bedrag en de effectief betaalde prijs voor de DM-goederen die door de Klant werden afgenomen binnen de TOP-Periode (het TOP-Saldo) in rekening brengen na het verstrijken van de TOP-Periode. De Klant zal het TOP-Saldo betalen in overeenstemming met artikel 8 (betaling).

Partijen kunnen er tevens voor kiezen de TOP-Periode te verlengen, mits dit schriftelijk wordt overeengekomen vóór het einde van de initiële TOP-Periode. De Klant kan hiertoe een verzoek richten tot DM, die evenwel steeds het recht heeft om de verlenging te weigeren, dan wel om een supplement in rekening te brengen bovenop het TOP-Bedrag ter dekking van de eventuele meerkost die de verlenging met zich meebrengt. In dat laatste geval zal DM de Klant hiervan voorafgaandelijk aan de verlenging verwittigen.

4. Against actuals contract (contracten met verhandelde futures tegen fysieke levering)

Een against actuals contract (AA-Contract) voorziet in een vaste hoeveelheid (AA Kwantiteit) af te nemen door de Klant tijdens een bepaalde periode (AA-Periode), aan een prijsfixeringsmechanisme op basis waarvan de prijs (AA-Bedrag) wordt berekend als zijnde de som van de nominale waarde van een forfait (Premium Bedrag) en de nominale waarde van vaste nummers van bepaalde tarweverhandelingscontracten over te dragen door de Klant aan DM, of die dienen aangekocht te worden door DM ten behoeve van de Klant (Futures Bedrag). Het AA-Bedrag is de som van het Premium Bedrag en het Futures Bedrag. De prijsfixatie wordt door de Klant uitgevoerd vóór een uiterlijke prijsvaststellingsdatum (Laatste Prijsvaststellingdatum). Alternatieve gebruikelijke namen voor dit contracttype zijn ‘Premium Contract’ en ‘Cost Card Agreement’.

De Klant fixeert de prijs door overdracht van de Futures contracten aan DM (door zijn makelaar te instrueren deze overdracht uit te voeren), of door DM te instrueren de benodigde futures voor rekening van de Klant aan te kopen (deze actie wordt algemeen benoemd als ‘fixing on the screen’). De instructie voor DM om futures aan te kopen voor rekening van de Klant gebeurt mondeling (telefonisch) of schriftelijk (per e-mail) aan het DM hedging departement door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Klant, daartoe expliciet geïdentificeerd op het AA-Contract, aan het DM hedging departement. De instructie vermeldt de leverperiodes die dienen te worden gewaardeerd en de gevraagde prijsniveaus.

Na overdracht van de futures of na uitvoering van de ‘fixing on the screen’ procedures, wordt de prijs door DM per e-mail bevestigd aan de vertegenwoordiger van de Klant. Deze bevestiging vermeldt de gewaardeerde periode (AA-Periode), de gewaardeerde hoeveelheden (AA-Kwantiteit), het AA-Bedrag (som van het Futures Bedrag en het Premium Bedrag) en de factuurprijs.

Indien de Klant verzuimt de prijsfixatie tijdig uit te voeren, kan DM ofwel de prijs fixeren zonder formele aanvraag van de Klant en aldus de futures aankopen voor rekening van de Klant naar eigen goeddunken op de eerste werkdag volgend op de Laatste Prijsvaststellingsdatum, ofwel afzien van de prijsfixeringsprocedure voor de periodes die ongewaardeerd blijven na het verstrijken van de Laatste Prijsvaststellingsdatum in welk geval de Klant automatisch gehouden is om aan DM het volledige Premium Bedrag te betalen met betrekking tot deze ongewaardeerde volumes. In dit laatste geval, zal DM het Premium Bedrag factureren na het verstrijken van de Laatste Prijsvaststellingsdatum en zal de Klant deze factuur betalen overeenkomstig artikel 8 (betaling).

Een eventuele verlenging van de AA-Periode is aan dezelfde voorwaarden onderworpen als de verlenging van een TOP-Periode cf. artikel 3 (take-or-pay contracten). Ook de afname van de AA-Kwantiteit dient evenredig gespreid te worden over de AA-Periode. Enkel mits een voorafgaand schriftelijk akkoord van DM kan hiervan worden afgeweken.

5. Margestortingen

DM dekt haar tarwebenodigheden af om het prijsrisico te beperken dat inherent is aan vaste termijnverkopen van Goederen.

Tarwebenodigdheden voor leverperiodes na het volgende tarweoogst verkoopseizoen kunnen niet worden afgedekt door posities in te nemen op de cashmarkt ingevolge beperkte liquiditeit (een oogstverkoopseizoen voor tarwe loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar). Derhalve dienen dergelijke contracten te worden ingedekt door posities te nemen in de derivatenmarkten. Deze derivatenposities kunnen na verloop van tijd belangrijke betalingen van margestortingen veroorzaken ingeval van negatieve prijsschommelingen.

Ingeval van afsluiting van TOP-Contracten of prijsfixaties in AA-Contracten die voorzien in levering na het volgende oogstverkoopseizoen, behoudt DM zich het recht voor een margestorting (Margestorting) uit te voeren voor rekening van de Klant. De Klant vergoedt DM op diens aanvraag voor het volledige bedrag van de Margestorting. De Margestorting kan de (toekomstige) prijsschommelingen van derivaten (futures) dekken voor de periode tussen de afsluiting van het TOP-Contract of de prijsfixatie van het AA-Contract en de voorlaatste 31 augustus voorafgaand aan de leverperiode van de DM Goederen.

6. Bestelbonnen

Alle door DM ontvangen bestelbonnen worden beschouwd als zijnde definitief, bindend voor de Klant en onherroepelijk eens ze door DM zijn aanvaard.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is de aanvaarding door DM van een bestelbon beperkt tot de aanvaarding van de in de bestelbon vastgestelde uitdrukkelijke voorwaarden voor zover deze niet afwijken van onderhavige voorwaarden of van enigerlei bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen.

7. Prijs

Ingeval van een TOP-Contract wordt de prijs schriftelijk in het Contract bepaald. Ingeval van een AA-Contract zal de prijs worden bepaald middels toepassing van de prijszettingsprocedure bepaald in het Contract.

Bij afwezigheid van ofwel een TOP-Contract ofwel van een AA-Contract, wordt de prijs voor de DM Goederen mondeling of schriftelijk overeengekomen door de partijen. Wanneer er geen specifieke prijs is vastgesteld, dan is de prijs van de Dossche Mills-prijslijst op leveringsdatum van de DM-Goederen van toepassing.

Met uitzondering van een TOP-Contract of van een AA-Contract, kan Dossche Mills ten alle tijde de overeengekomen prijzen aanpassen om rekening te houden met wijzigingen in de kostprijs van de DM-Goederen die een gevolg zijn van wijzigingen van volgende elementen (niet alles omvattende lijst): grondstofkost, lonen, sociale zekerheidsbijdragen of overheidskosten, prijs van elektriciteit, olie, kolen, gas of andere energiebronnen.

Alle prijzen vermeld op de prijslijsten en contracten zijn exclusief BTW, douanerechten en kosten en alle andere van toepassing zijnde belastingen en rechten.

Ingeval van leveringen vrijgesteld van BTW en waarvan het transport niet wordt geregeld door DM, zal de Klant binnen een periode van 30 kalenderdagen na lading van de DM Goederen, DM voorzien van de desbetreffende documentatie ter staving van de eigenlijke zending van de DM Goederen naar de bestemming bepaald in het Contract. Deze documentatie kan bestaan uit een CMR of een leverbon voorzien van de handtekening voor ontvangst, en dient te worden gemaild aan logistics@dosschemills.com. Indien de Klant de documentatie niet (tijdig) verstrekt, zal de Klant gehouden zijn het BTW bedrag op binnenlandse leveringen te betalen.

8. Betaling

Tenzij anders vermeld op de factuur, moet elke DM-factuur contant betaald worden bij levering, zonder enige reductie of korting op het factuurbedrag. Alle kosten, belastingen, heffingen, invoerrechten of andere heffingen met betrekking tot de (levering van de) DM- Goederen zijn voor rekening van de Klant. De betaling van de facturen gebeurt in de munt vermeld op de factuur. De Klant ziet uitdrukkelijk af van enig recht op compensatie in zijn relatie met DM.

Indien de kredietlimiet van de Klant door de kredietverzekeraar van DM wordt verlaagd, beschikt DM – onverminderd haar overige rechten – over het recht om de overeengekomen betalingstermijn eenzijdig te verminderen in functie van de daling van de kredietlimiet en het actueel openstaand saldo. DM zal hiertoe een kopie van de beslissing van de kredietverzekeraar meedelen aan de Klant, waarna deze over een termijn beschikt van 7 kalenderdagen om de limiet terug te laten verhogen tot het oorspronkelijk niveau. Bij gebrek hieraan, treedt de aangepaste betalingstermijn onmiddellijk in werking en blijft deze gelden tot er een andersluidend akkoord is tussen Partijen en/of de limiet opnieuw wordt verhoogd tot het oorspronkelijk niveau. Indien de kredietlimiet wordt geannuleerd door de Kredietverzekeraar, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Klant bedragen op de vervaldag niet betaald heeft, heeft DM, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht op betaling van:

  • een verwijlinterest (berekend op basis van het percentage dat de Europese Centrale Bank gebruikt voor haar herfinancieringen plus 10 %); en

  • een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan 10% van het onbetaald of laattijdig betaald factuurbedrag met een minimum van 250 Euro;

  • alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

Deze interesten en kosten zijn onmiddellijk betaalbaar niettegenstaande andere overeengekomen betalingstermijnen voor levering van goederen.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 15 (beëindiging) heeft DM het recht om in geval van niet betaling op de vervaldag verdere prestaties en leveringen aan de Klant op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling.

De volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de desbetreffende DM-goederen.

Onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen waarover DM beschikt, kan DM te allen tijde elk bedrag dat door de Klant verschuldigd is aan DM (of één van haar verbonden en geassocieerde ondernemingen) op grond van een Contract compenseren met elk bedrag betaalbaar door DM (of één van haar verbonden en geassocieerde ondernemingen) krachtens hetzelfde Contract of enig ander Contract.

Niettegenstaande enige vermeende tegenstrijdige toewijzing van de betaling door de Klant, zullen alle betalingen door de Klant aan Dossche Mills eerst worden toegewezen aan DM-Goederen die werden doorverkocht door de Klant en achteraf aan DM-Goederen die in het bezit of onder de controle zijn van de Klant.

9. Levertijden

Alle vermelde levertijden zijn slechts indicatief. Een vertraging in de levering of een levering na een opgegeven leveringsdatum kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid van DM en kan niet beschouwd worden als een reden voor (volledige of gedeeltelijke) annulering, schorsing of beëindiging van het Contract.

Wanneer bestaande bestellingen door de Klant worden gewijzigd, gelden eventuele levertermijnen vanaf het tijdstip van de laatste wijziging.

Bijkomende kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de Klant overeenkomstig de opgestelde prijslijst ingeval de Klant vraagt om de levering uit te voeren buiten de gewone werkuren.

10. Levering, verzending en risico's

Alle DM-Goederen worden aan de Klant geleverd worden op een DDP-basis (Incoterms 2020) en het risico gaat dienovereenkomstig over.

De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de DM-Goederen correct geleverd kunnen worden op de overeengekomen leveringslocatie. Deze maatregelen hebben, onder andere, betrekking op de toegankelijkheid van de locatie, de beschikbaarheid van losuitrusting en lospersoneel zoals vereist door DM, alsmede de volledige naleving van alle relevante veiligheidsmaatregelen. De Klant is jegens DM aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze verplichting.

11. Eigendomsvoorbehoud

Er geldt een eigendomsvoorbehoud op alle leveringen. De DM-Goederen blijven eigendom van DM tot DM de volledige betaling van de prijs van de Klant heeft ontvangen, inclusief opgebouwde rente en andere vervallen bedragen verschuldigd aan DM door de Klant (of één van haar geassocieerde of verbonden ondernemingen) in het kader van om het even welk Contract.

De Klant is niet gerechtigd om welke DM Goederen ook, waarvan de eigendom niet is overgegaan, te verkopen, te verwerken, te wijzigen, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, heeft DM het recht om, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde DM-Goederen terug te vorderen ten belope van het openstaand bedrag indien de Klant enigerlei verschuldigde bedragen niet betaalt. Indien de Klant de DM-Goederen verder verkoopt vóór ze volledig aan DM betaald werden, gaat de eigendomsoverdracht over en strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de gelden die de wederverkoopprijs vertegenwoordigen.

DM behoudt een onherroepelijk recht om de DM-Goederen waarvan zij het eigendomsrecht heeft behouden, in beslag te nemen en te herverkopen en de Klant verleent hierbij een onherroepelijk recht en toelating aan de werknemers en gemachtigden van Dossche Mills om voor dit doel de terreinen van de Klant te betreden waar de DM-Goederen zijn opgeslagen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Dit recht alsook de toelating tot betreding van de terreinen van de Klant blijven bestaan niettegenstaande de beëindiging voor om het even welke reden dan ook van een Contract en geldt onverminderd enig ander verworven recht van DM uit hoofde van een Contract dan wel op basis van andere gronden.

Tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud is de Klant verantwoordelijk voor het in goede conditie opslaan en bewaren van de geleverde DM-Goederen, en is hij aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade aan de DM-Goederen. De Klant verbindt zich ertoe op zijn kosten de DM-Goederen te verzekeren tegen enigerlei risico's en de DM-Goederen zo op te slaan dat ze niet verward kunnen worden met andere goederen en dat ze steeds erkend kunnen worden als zijnde eigendom van DM.

Bij vermenging van DM-Goederen door de Klant met andere goederen die geen eigendom zijn van DM, zal DM mede-eigenaar worden van het nieuwe product ten belope van het aandeel van de DM-Goederen onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud in de gezamenlijke waarde van de DM-Goederen en de andere verwerkte Goederen op het tijdstip van verwerking. Het nieuwe product ontstaan door het vermengingsproces is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de DM-Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud. Het voormeld nieuwe product zal aldus eveneens onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

In het geval dat DM-Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud verkocht worden door de Klant samen met andere goederen die geen eigendom zijn van DM, nadat ze al dan niet verwerkt/vermengd werden, zal DM een vordering hebben op de verkoopprijs, doch enkel ten belope van de waarde van de DM-Goederen die het voorwerp uitmaakten van het eigendomsvoorbehoud en die thans verkocht werden aan een Sub-Klant.

Het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig onderhavig artikel blijft gelden wanneer individuele vorderingen betaalbaar aan DM worden toegevoegd aan een lopende rekening en het saldo is vastgesteld en aanvaard.

DM houdt zich eraan, naar eigen goeddunken, de krachtens onderhavig artikel opgebouwde zekerheden vrij te geven voor zover hun waarde de waarde van de gewaarborgde vorderingen overschrijdt met 20%.

De Klant verbindt zich ertoe DM onmiddellijk te verwittigen van enigerlei bezwaring van de DM-Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud ingevolge de rechten van derden. De Klant zal, op verzoek van DM, haar assisteren in het nemen van enigerlei nodige maatregelen om het eigendomsvoorbehoud van DM te beschermen.

12. Recht om de waarde van DM-Goederen te vorderen in geval van doorverkoop

In geval van doorverkoop, zal DM het recht behouden de waarde van de DM-Goederen te vorderen die in het bezit zijn van de Sub-Klant. Desgevallend zal het eigendomsvoorbehoud van DM zich uitstrekken tot de prijs waaraan de DM-Goederen werden doorverkocht. Doorverkoop kan enkel wanneer de voorwaarde vermeld in voorgaande zin, is verzekerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vorderingen te innen bij de Sub-Klant. DM zal de vordering niet zelf innen op voorwaarde dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Op verzoek, zal de Klant DM inlichten over de partijen die de overgedragen vorderingen verschuldigd zijn.

De Klant erkent dat, ingeval van doorverkoop, hij alle vorderingen die betrekking hebben op deze verkoop verpandt naar DM. Het pand komt enkel ten einde door middel van volledige betaling op rekening van DM.

13. Klachten

DM zal zich redelijkerwijs inspannen om de DM-Goederen te leveren in overeenstemming met de aangegeven specificaties (indien van toepassing). De Klant aanvaardt echter dat de DM-Goederen natuurlijke producten zijn waarvoor de specificaties steeds slechts indicatiefzijn en van tijd tot tijd kunnen variëren. Een variatie in een specificatie kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering door de Klant ten titel van schadevergoeding of prijsvermindering op grond van een niet-conformiteit of gebrek. Evenmin heeft de Klant daardoor het recht om het Contract (geheel of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of te beëindigen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, moet de Klant de kwaliteit en kwantiteit van de DM-Goederen controleren bij ontvangst. Klachten over een zichtbaar gebrek of niet- conformiteit zijn slechts geldig als (i) de Klant ze schriftelijk aan DM meedeelt onmiddellijk na ontvangst van de DM-Goederen (en in elk geval binnen de 24 uur na levering) en (ii) de desbetreffende DM-Goederen onverwerkt blijven en nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM.

Het gebruik, de verwerking of doorverkoop van de DM-Goederen door de Klant impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van de DM-Goederen.

Klachten met betrekking tot een verborgen gebrek of niet-conformiteit zijn slechts geldig wanneer de Klant ze aan DM schriftelijk meedeelt binnen 24 uur nadat de niet-conformiteit of het gebrek (i) werd ontdekt of (ii) redelijkerwijs had ontdekt kunnen worden, en op uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokken DM-Goederen nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM of haar vertegenwoordiger. Dergelijke klachten zijn niet langer ontvankelijk (i) na het verstrijken van één maand na de levering of (ii) na gebruik of omvorming van de DM-Goederen, naargelang welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

Als een klacht geldig gebeurt conform onderhavig artikel dan zal DM de levering opschorten en de nodige corrigerende maatregelen nemen met betrekking tot een verdere levering, zonder enige (andere) aansprakelijkheid van haar kant; zo zal de Klant niet het recht hebben de Contract (volledig of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of beëindigen. DM is niet aansprakelijk voor enige andere klacht, en de Klant kan geen vordering indienen op basis van een dergelijke klacht.

Indien de Klant een klacht indient aangaande een vermeende non-conformiteit of gebrek die/dat achteraf niet-bestaande blijkt te zijn of een non-conformiteit of gebrek waarvoor DM niet aansprakelijk kan worden gesteld, heeft DM het recht compensatie te eisen voor de opgelopen kosten met betrekking tot de onterechte klacht.

In geval van een klacht die als gerechtvaardigd wordt beschouwd door DM, zullen de getroffen DM-Goederen, naar de keuze van DM, ofwel kosteloos worden vervangen of geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald, exclusief enigerlei compensatie voor gevolgschade of enigerlei andere schade. De Klant verzaakt aan enigerlei recht of vordering die hij kan hebben in dat opzicht.

Klachten met betrekking tot (fouten in) facturen dienen door de Klant schriftelijk aan DM te worden gemeld binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de desbetreffende DM-Goederen. Een contractueel geschil geeft de Klant niet het recht de betaling in te houden of op te schorten tot het geschil is opgelost.

14. Aansprakelijkheid

De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of anderszins krachtens of in verband met haar relatie met de Klant wordt beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de prijs van de DM-Goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, of (ii) EUR 5.000. Indien de aansprakelijkheid van DM is vastgesteld, zal DM naar eigen goeddunken ofwel (i) de desbetreffende DM-goederen op eigen kosten vervangen ofwel (ii) aan de Klant een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de prijs van de gebrekkige DM-Goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, en dit steeds met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking zoals hierboven uiteengezet. DM is in geen geval aansprakelijk voor enige (i) winstderving, verlies van omzet, verlies van cliënteel, verlies van opdrachten of inkomsten, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verlies van bestede managementtijd of verwachte besparingen, financiële schade, schade aan machines, verlies geassocieerd met een productterugroeping, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan of geleden door de Klant; en/of (ii) andere incidentele of gevolgschade van welke aard ook die voortvloeit uit of in verband staat met de desbetreffende DM-goederen.

De Klant is aansprakelijk voor en verbindt zich ertoe DM te vrijwaren voor en te behoeden tegen elke vordering van derden (waaronder een vordering op grond van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid), en zal DM vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, kosten, lasten, uitgaven en andere aansprakelijkheden (inclusief, zonder beperking, juridische kosten), opgelopen door of opgelegd aan DM als gevolg van of in verband met dergelijke vordering van derden, tenzij deze derde vordering gebaseerd is op een contractuele fout van DM in haar relatie met de Klant die gemeld werd overeenkomstig artikel13.

Niets in dit artikel 14 zal enige wettelijke rechten uitsluiten of beperken die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kunnen worden, en dit artikel 14 is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van DM uit te sluiten of te beperken ten aanzien van een opzettelijk in gebreke blijven. Indien dit artikel 14 nietig, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM jegens de Klant en jegens enige derde partij in ieder geval beperkt zijn tot EUR 5.000.

15. Opschorting en beëindiging

Indien de Klant of een een geassocieerde of verbonden onderneming (Klantengroep) enige van de bepalingen van een Contract met DM schendt, dan heeft DM het recht de levering van de DM-Goederen op te schorten totdat zulke schending volledig verholpenwerd.DM heeft het recht om het Contract (met inbegrip van alle hangende leveringen) te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, indien (i) de Klant enig Contract met DM schendt, en ofwel zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending verholpen kan worden, de Klant dit niet gedaan heeft binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin hem verzocht wordt om dit te doen, of indien (ii) enige entiteit van de Klantengroep enig Contract met DM schendt, en hetzij zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending verholpen kan worden, zulke entiteit dit niet gedaan heeft in overeenstemming met het desbetreffende Contract. In het geval van een beëindiging van het Contract door DM, is de Klant gehouden DM te vergoeden voor iedere geleden schade en aangegane kosten, eventuele gevolgschade en gederfde winst waarvan deze laatste is vastgesteld op minimum 25% van de contractprijs. De Klant dient ook onmiddellijk alle openstaande facturen te betalen die onmiddellijk opeisbaar worden bij beëindiging.

Het Contract (inclusief eventuele hangende leveringen) wordt automatisch beëindigd wanneer de Klant insolvent wordt of een bevel wordt gegeven of een besluit wordt genomen tot vereffening, beheer, liquidatie of ontbinding ervan (anders dan ten behoeve van een fusie of reorganisatie) of een curator, vereffenaar, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aangesteld is over alle of een wezenlijk deel van haar activa of indien er iets vergelijkbaars gebeurt in enig toepasselijk rechtsgebied.

Het verstrijken of de beëindiging van het Contract om welke reden dan ook doet geen afbreuk aan eventuele rechten of plichten die zijn ontstaan vóór het verstrijken of de beëindiging en zullen de bindende kracht niet teniet doen of verminderen van enige van de bepalingen van de

Contract die uitdrukkelijk bedoeld zijn om in werking te treden, of van kracht te blijven na het verstrijken of de beëindiging van het Contract, waaronder de artikels 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23 en 24.

16. Borg

DM heeft het recht om de kredietwaardigheid van de Klant of diens vermogen om de verplichtingen uit hoofde van het Contract na te leven, op elk moment gedurende de looptijd van de Contract te onderzoeken. De Klant dient aan DM op diens verzoek alle relevante informatie dienaangaande te verstrekken. Indien DM van mening is dat er gegronde redenen zijn om de kredietwaardigheid van de Klant of diens vermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract te vervullen, in vraag te stellen, dan heeft DM het recht om de uitvoering van het Contract op te schorten en te eisen dat de Klant, binnen drie werkdagen, zorgt voor dan wel het bedrag verhoogt van: (i) een kredietbrief, (ii) contanten, of (iii) andere waarborg (waaronder een bankwaarborg of waarborg van de moedermaatschappij) in een vorm en ten belope van een bedrag die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor DM. De niet-tijdige naleving van deze vereiste zal beschouwd worden als een wezenlijke inbreuk.

17. Hardship

Bij het optreden van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van DM die een negatieve invloed heeft op de positie van DM (met inbegrip van prijsafspraken) voor de uitvoering van het Contract (bijvoorbeeld het faillissement van een leverancier van grondstoffen) en bijgevolg op de contractuele balans voor DM krachtens het Contract , zal de Klant, op eerste verzoek van DM, opnieuw te goeder trouw met DM onderhandelen over de overeengekomen prijs. Indien de partijen er niet in slagen een nieuwe prijs overeen te komen binnen 15 werkdagen na het verzoek van DM, dan heeft DM het recht om het Contract, met onmiddellijke ingang, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

18. Overdracht

De Klant is niet gerechtigd om enigerlei van zijn rechten en/of verplichtingen krachtens zijn Contract met DM toe te wijzen, of over te dragen of anderzijds van de hand te doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DM. De Klant blijft in ieder geval samen met de verkrijger of overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van het Contract.

19. Overmacht

Geen van de partijen zal jegens de andere aansprakelijk zijn voor een eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens het Contract (andere dan een verplichting om geld te betalen) die voortvloeit uit een gebeurtenis buiten haar redelijke controle (een O-gebeurtenis). Een O-gebeurtenis omvat, zonder beperking, een van de volgende zaken: oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, arbeidsconflicten, stakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen, moeilijkheden bij of beperkingen in de energievoorziening, machineongevallen, import- of exportmaatregelen of -beperkingen opgelegd door de overheid, grote wisselkoerskoerswijzigingen, slecht weer waardoor het onmogelijk is om te werken, brand, overstroming, pandemie of andere natuurrampen, ook al is het één van de leveranciers of onderaannemers van DM die hierdoor getroffen worden, maar ook enige onvoorziene omstandigheid waardoor de uitvoering van het Contract door DM tot onredelijk verlies, schade of kosten leidt. Deze lijst is illustratief en niet-exhaustief.

DM wordt tevens geacht een negatieve invloed te ondervinden van een O-gebeurtenis indien een vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen voortvloeit uit een zakelijke beslissing in navolging van een verstoring of vermindering van haar productiecapaciteit voor gelijk welk soort product die zelf buiten de redelijke controle lag van DM.

Wanneer een O-gebeurtenis gedurende een periode van 30 aaneengesloten kalenderdagen of meer aanhoudt, dan kan elke partij door schriftelijke kennisgeving aan de andere het getroffen Contract met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen. In een dergelijk geval is de opzeggende partij geen schadevergoeding of kosten verschuldigd voor een dergelijke beëindiging.

20. Intellectuele eigendom

De Klant zal geen intellectuele eigendom toebehorend aan of in licentie gegeven aan DM gebruiken of verhandelen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DM.

21. Vertrouwelijkheid

De Klant zal om het even welke contractuele of andere informatie verstrekt door DM behandelen als vertrouwelijk en zal deze, of de inhoud ervan, niet openbaren aan een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van DM.

22. Communicatie

Binnen de grenzen van hun relatie, aanvaarden beide partijen het bewijs van elektronische middelen (bijvoorbeeld : e-mail, back-up, enz.).

23. Splitsbaarheid

Wanneer op om het even welk tijdstip (een deel van) een artikel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, of tegenstrijdig met dwingend recht of met de openbare orde, dan zal deze bepaling (voor zover deze ongeldig of niet afdwingbaar is) geen geldigheid hebben en geacht worden als niet inbegrepen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zonder de resterende artikels te ontkrachten.

Desgevallend zullen de partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de ongeldige of niet afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige of afdwingbare vervangende bepaling waarvan de uitkomst zoveel als mogelijk het beoogde effect heeft van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

24. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Elk Contract tussen DM en de Klant en alle onderliggende bestellingen en leveringen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de contracterende DM-entiteit haar zetel heeft, telkens met de uitdrukkelijke uitsluiting van de Verdragen van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, Wenen, 11 april 1980.

Enige controverse, geschil of vordering in verband met of voortvloeiende uit het bestaan, de geldigheid, de totstandkoming, de uitvoering, de niet-uitvoering, de overtreding of de beëindiging van een Contract (of van enigerlei bepalingen ervan), met inbegrip van enigerlei vordering gebaseerd op een contractuele of buitencontractuele fout, dan wel een schending van de geldende wetgeving, zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van Gent (België) indien de contracterende DM-entiteit Dossche Mills NV is, de rechtbanken van Rotterdam (Nederland), indien de contracterende partij Dossche Mills BV of Dossche Mills Nederland BV is, de rechtbanken van Lille (Frankrijk) als het Dossche Mills France SAS is.

Bijkomende clausules enkel toepasselijk op de verkoop van Bijproducten

Bovenop de voorwaarden gedefinieerd in Artikels 1-24, zullen volgende voorwaarden bijkomend toepasselijk zijn op de verkoop, transacties, leveringen en aankooporders, evenals op enig ander document met betrekking tot de Bijproducten die door DM dienen geleverd te worden. Eventuele bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen hebben voorrang ingeval van inconsistentie of tegenstrijdigheid.

Ingeval de bijzondere voorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden (met inbegrip van de bijkomende bepalingen) niet van toepassing zijn, zullen de Voorwaarden van de Nederlandse Handel van Graan en Voedermiddelen van de Koninklijke Vereniging voor Graan en Voedermiddelen Rotterdam van toepassing zijn.

25. Definitie van Bijproducten

Bijproducten zijn de producten geproduceerd door het maalverwerkingsproces andere dan de hoofdproducten zijnde bloem, gries en meel. Ze bestaan voornamelijk uit de buitenste laag van de graankern.

26. Kwaliteit van Bijproducten, Klachten

De kwaliteit en de staat van de Bijproducten hangen in hoge mate af van de types van hoofdproducten en geproduceerde Bijproducten, en kunnen in belangrijke mate verschillen.

Bijgevolg geeft DM geen garanties of aanspraken aangaande de kwaliteit of de staat van de Bijproducten, met uitzondering van een maximale vochtigheidsgraad wanneer dit expliciet aangegeven staat in het Contract.

De Klant neemt volledige verantwoordelijkheid voor problemen resulterend uit het gebruik van de Bijproducten, met inbegrip van letsel aan of ziekte van het vee aan wie de Bijproducten worden gevoederd. De Klant erkent hierbij dat de Bijproducten resten van agrarische chemicaliën kan bevatten en aanvaardt het risico hieraan verbonden.

27. Levertermijnen

De beschikbaarheid van Bijproducten is afhankelijk van en kan schommelen conform de productievolumes van de hoofdproducten. Levertermijnen zijn derhalve indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering of na een aangegeven leveringsdatum kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot aansprakelijkheid jegens DM of als reden worden beschouwd voor de annulering, opschorting of beëindiging van het Contract (gedeeltelijk of geheel).

In geval de Klant de levering niet opneemt van het gecontracteerd volume van Bijproducten binnen 24 uur na de overeengekomen levertermijn, kunnen de Bijproducten worden verkocht aan een andere partij en zal de Klant aansprakelijk zijn voor de betaling van de vaste schadevergoeding gelijk aan de contractprijs van de goederen die niet werden afgenomen.

28. Levering, transport en risico’s

Tenzij anders overeengekomen in het Contract, worden alle Bijproducten geleverd aan de Klant op EXW basis op de gedefinieerde DM locatie voor wegtransport, of op FOB basis op

de gedefinieerde DM locatie voor scheepstransport (Incoterms 2020). Het risico wordt aldus overgedragen.

De Klant stemt er mee toe om op een professionele manier op te treden bij het verwijderen van de Bijproducten en de richtlijnen inzake veiligheid en beveiliging na te leven eventueel opgelegd door DM aangaande activiteiten die zich voordoen op DM terrein.