Privacybeleid

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 september 2023.

Dossche Mills is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft zich ertoe verbonden alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming na te leven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG").

Dossche Mills wil ervoor zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld terwijl u onze website bezoekt, hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en hoe deze veilig wordt bewaard.

Algemene waarschuwing

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die hij/zij meedeelt op de Website.

De Kennisgeving is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost. Het is niet geldig voor de pagina's die worden gehost door derden waarnaar Dossche Mills kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Dossche Mills kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op of door deze websites worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, moeten we een of andere persoonsgegevens verwerken, die in het algemeen, afhankelijk van elk geval, als volgt zullen zijn:

 • Identificatiegegevens met betrekking tot uw vragen: bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, landlocatie of andere details.

 • Commerciële informatie: bijvoorbeeld als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of voor een evenement (e-mailadres, voornaam, achternaam).

 • Sollicitatie: zie onze Privacyverklaring voor werving.

 • Technische gegevens: cookies kunnen bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens opslaan, waaronder: IP-adressen, browsertype, locatie, besturingssysteem,... Raadpleeg voor meer informatie onze Cookieverklaring.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 • Klantenservice: We zullen uw gegevens gebruiken om als gebruiker te reageren op uw vragen in het contactformulier van deze website.

 • Marketing: We verwerken uw persoonsgegevens om uw abonnement op de nieuwsbrief te beheren, inclusief om aangepaste informatie te verzenden over onze diensten of oplossingen en onze nieuwe evenementen die eraan komen.

 • Persoonsgegevens in rapporten die u bij ons indient: We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen of om te voldoen aan de wet.

 • Technische gegevens: Zie onze Cookieverklaring.

 • Geaggregeerde gegevens: Sommige informatie met betrekking tot de bezoeken van volgers wordt op een geaggregeerde manier verzameld. We hebben toegang tot statistieken die worden verstrekt door website-analysetools om informatie te hebben over de manier waarop onze pagina wordt geraadpleegd.

Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Klantenservice: Wij zijn van mening dat wij een legitiem belang hebben bij het beantwoorden van de verzoeken of vragen die door u zijn gesteld via de bestaande verschillende contactkanalen, inclusief door het invullen van een formulier op onze website. We begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook gunstig voor u is voor zover het ons in staat stelt u adequaat te helpen en de gestelde vragen te beantwoorden.

 • Marketing: De wettelijke basis voor het verwerken van het hergebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze nieuwsbrief is uw toestemming. Houd er rekening mee dat u zich op elk moment zonder kosten kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

 • Persoonsgegevens in rapporten die u bij ons indient: We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen of om te voldoen aan de wet, in welk geval de verwerking noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Technische gegevens: Zie onze Cookieverklaring.

 • Geaggregeerde gegevens: We zijn van mening dat we een legitiem belang hebben om te begrijpen hoe onze pagina wordt geraadpleegd (bijv. hoe vaak onze pagina wordt geraadpleegd, vanuit welk land,...).

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij dergelijke gegevens verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd:

 • Klantenservice: We verwerken uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek of sollicitatie te voldoen.

 • Marketing: Wij verwerken uw gegevens totdat u zich afmeldt of uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt.

 • Persoonsgegevens in rapporten die u bij ons indient: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Technische gegevens: Zie onze Cookieverklaring.

 • Geaggregeerde gegevens: Statistische informatie wordt opgeslagen door Google Analytics, bijgevolg onderworpen aan hun bewaarbeleid. We kunnen statistische rapporten exporteren, maar we garanderen dat dit alleen in anonieme vorm is.

Gegevens delen

Door persoonlijke informatie met Dossche Mills te delen, kan die persoonlijke informatie worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor bedrijven die deel uitmaken van de Dossche Group.

Wanneer openbaarmaking moet worden gedaan aan een overzeese entiteit, zal Dossche Mills redelijke stappen ondernemen om de privacywetgeving van het land waar informatie zal worden bekendgemaakt te beoordelen om te bepalen of de buitenlandse ontvanger verplicht is om te voldoen aan privacywetten die minstens zo streng zijn als de privacywetten van zijn bestaande activiteiten met betrekking tot de informatie.

Als Dossche Mills persoonlijke informatie afkomstig uit de Europese Unie (de EU) overdraagt naar landen buiten de EU, zal het dit alleen doen in overeenstemming met de respectieve wetgeving inzake gegevensbescherming, d.w.z. er worden geen gegevens overgedragen in een derde land voordat eerst wordt gewaarborgd dat dit ontvangende land een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens biedt, ten tweede passende maatregelen te hebben genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zoals standaardcontractbepalingen, en ten slotte een beroep te doen op afwijkingen zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

Dossche Mills zorgt er ook voor dat elke derde partij die het gebruikt om informatie op te slaan of te verwerken, voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Neem contact met ons op via privacy@dosschemills.com als u de door ons aangegane waarborgen voor gegevensoverdracht wilt onderzoeken.

Hoe beschermen we uw informatie?

Dossche Mills neemt alle redelijke stappen (fysieke, technische en administratieve waarborgen) om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en uw informatie te beschermen tegen misbruik, interferentie en verlies, evenals ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking. We updaten en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend. Dossche Mills beperkt de toegang tot persoonlijke informatie door onze werknemers en dienstverleners, behalve zoals beschreven in deze kennisgeving. Elke werknemer of dienstverlener die toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is verplicht om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden.

Uw informatie wordt opgeslagen op strengbeveiligde servers. Wanneer we een partner voor gegevensopslag gebruiken, zullen we die selectie voornamelijk maken op basis van hun beveiligingsniveau, betrouwbaarheid en ervaring in de opslag en behandeling van gegevens, inclusief persoonlijke informatie.

In het geval van een datalek verbindt Dossche Mills zich ertoe om in alle opzichten te voldoen aan de vereisten van alle relevante privacywetten.

De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig. Dossche Mills kan de veiligheid van de verzonden persoonlijke informatie niet garanderen. Elke overdracht naar onze websites is op eigen risico.

Uw rechten

 • Toegang. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, en, indien dat het geval is, informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens en een kopie van de gegevens die worden verwerkt.

 • Rectificatie. U hebt het recht om rectificatie van onjuiste gegevens over u te eisen.

 • Om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in de situaties die zijn uiteengezet door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ('Recht om te worden vergeten').

 • Beperk de verwerking. U hebt het recht om de verwerking van gegevens onder bepaalde gespecificeerde omstandigheden te beperken.

 • Bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u en wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Geef ons details over uw redenering, zodat we kunnen beoordelen of er een dwingend hoger belang is dat we dergelijke gegevens blijven verwerken of dat we deze moeten verwerken in verband met juridische claims.

 • Overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om de ontvangst of de overdracht aan een andere organisatie, in een machineleesbare vorm, van uw persoonsgegevens te vragen?

 • Recht op gegevenswissing. Met dit recht kunt u verzoeken dat uw gegevens worden gewist.

 • Recht om toestemming in te trekken. Wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens (nieuwsbrief en nieuwe e-learning), kunt u deze te allen tijde zonder rechtvaardiging intrekken.

 • Geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht op menselijke tussenkomst wanneer een beslissing die aanzienlijke gevolgen voor u heeft, uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw rechten zal worden onderworpen aan een analyse van geval tot geval door Dossche Mills.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, laat het ons dan weten door contact op te nemen met privacy@dosschemills.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de onderstaande contacten.

Contactpersonen

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be