Algemene verkoopvoorwaarden

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

1.               Toepassingsgebied

 

Alle verkopen, transacties, leveringen en bestellingen, en elk ander document met betrekking tot de door Dossche Mills (DM) (de DM-goederen) te leveren goederen worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen. De bijzondere voorwaarden hebben, in het geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid, voorrang.

 

Dossche Mills (DM) omhelst volgende juridische entiteiten :

  1. Dossche Mills N.V., met maatschappelijke zetel in Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, België met bedrijfsidentificatienummer BE0400.771.039 (Gent)
  2. Dossche Mills B.V., met maatschappelijke zetel in Brielselaan 115, 3081 AB Rotterdam, Nederland, met bedrijfsidentificatienummer (Kamer van Koophandel) 24412411;
  3. Dossche Mills Nederland BV, met maatschappelijke zetel in Klarenanstelerweg 2, 64648 EP Kerkrade, Nederland, met bedrijfsidentificatienummer (Kamer van Koophandel) 27106213;
  4. Dossche Mills France SAS, met maatschappelijke zetel in 130 Boulevard de la Liberté, 59800 Lille, Frankrijk, met bedrijfsidentificatienummer (Siret) 472 501 121 00041.

 

Deze juridische entiteiten van DM zijn hoofdelijk gerechtigd om de eigenlijke uitvoering van het akkoord af te dwingen door de Klant.

 

Om geldig te zijn, dient elke afwijking van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden voorafgegaan zijn aan het expliciete, voorafgaandelijke en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Geen reactie of contestatie van DM kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanvaarding van dergelijke afwijking. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs wanneer deze posteriori aan onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn.

 

Gebrek of uitstel bij DM om haar recht of rechtsmiddel uit te oefenen conform deze Algemene verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan dit recht of aan dit rechtsmiddel als zijnde een afstand hiervan en zal de uitvoering hiervan op een later tijdstip niet uitsluiten.

 

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige commerciële en juridische relaties tussen DM en de Klant waarbij de expliciete verwijzing naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet noodzakelijk is.

 

2.               Aanbiedingen en aanvaarding

 

Na een mondeling of schriftelijk verzoek of bestelling door de Klant, zal DM een offerte (de Offerte) verstrekken voor de verkoop van een hoeveelheid of gewicht aan Goederen aan een prijs volgens en onderhavig aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

DM behoudt zich het recht toe een Offerte te annuleren op om het even welk tijdstip voorafgaand aan de aanvaarding van de Offerte door de Klant. Bij annulering van een Offerte

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

door DM is er geen betaling verschuldigd aangaande de DM Goederen begrepen onder die Offerte.

 

DM offertes zijn opgemaakt zonder enig verbintenis en impliceren geen enkel toezegging inzake prijzen, hoeveelheden en tijdstip en uitvoering van levering.

 

DM is enkel gebonden en een Akkoord is slechts tot stand gebracht na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding door de Klant van de Offerte of de aanvaarding door de Klant van een levering van DM Goederen, naargelang wat zich het eerst voordoet.

 

Wanneer de Klant het Akkoord annuleert, zal hij in ieder geval 25% van het factuurbedrag verschuldigd zijn aan DM.

 

Elk verschil of wijziging van een Offerte op vraag van de Klant is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door DM, naar behoren ondertekend door een erkende vertegenwoordiger van DM.

 

Bij aanvaarding van een Offerte door de Klant en bijgevolg ingeval van een tot stand gekomen Akkoord, zal de Klant het Contract ondertekenen en terugsturen binnen tien (10) dagen na ontvangst, in gebreke waarvan door de Klant er wordt geacht dat de Klant zijn akkoord geeft op het Contract. Om elke twijfel uit te sluiten, bij gebreke van de Klant om het Contract te ondertekenen en terug te sturen zal dit geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van enig Akkoord behoudens anders aangegeven door DM.

 

3.               Take-or-pay contracten

Een take-or-pay contract (TOP-Contract) voorziet een vaste hoeveelheid (een TOP Kwantiteit) door de Klant af te nemen binnen een bepaalde periode (de TOP-Periode) en voor een bepaald bedrag (het TOP-bedrag).

 

De Klant zal ofwel de TOP Kwantiteit afnemen binnen de TOP-Periode, en het TOP-bedrag betalen, ofwel het TOP-bedrag betalen min de effectief betaalde prijs voor de gecontracteerde DM-goederen afgenomen door de Klant binnen de TOP-Periode (het TOP-Deficitbedrag).

 

DM zal het TOP-deficitbedrag in rekening brengen na het verstrijken van de TOP-Periode en de Klant zal dergelijke factuur betalen in overeenstemming met bepaling 8 (betaling).

 

Een uitbreiding van de TOP-Periode kan alleen schriftelijk worden overeengekomen vóór het einde van de initiële TOP-Periode.

 

4.               Against actuals contract (contracten met verhandelde futures tegen fysieke levering)

Een against actuals contract (AA-Contract) voorziet in een Top Kwantiteit af te nemen door de Klant tijdens een Top-Periode, aan een prijsfixeringsmechanisme op basis waarvan het Top Bedrag wordt berekend als zijnde de som van de nominale waarde van een forfait

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

(Premium Bedrag) en de nominale waarde van vaste nummers van bepaalde tarweverhandelingscontracten over te dragen door de Klant aan DM, of die dienen aangekocht te worden door DM ten behoeve van de Klant (Futures bedrag). Het TOP bedrag is de som van het Premium Bedrag en het Futures Bedrag. Deze prijsfixatie wordt door de Klant uitgevoerd vóór een uiterlijke prijsvaststellingsdatum (Laatste Prijsvaststellingdatum). Alternatieve gebruikelijke namen voor dit contracttype zijn ‘Premium Contract’ en ‘Cost Card Agreement’.

 

De Klant voert de prijsfixeringsprocedure uit door overdracht van de Futures contracten aan DM (door zijn makelaar te instrueren deze overdracht uit te voeren), of door DM te instrueren de benodigde futures voor rekening van de Klant aan te kopen (deze actie wordt algemeen benoemd als ‘fixing on the screen’). De instructie voor DM om futures aan te kopen voor rekening van de Klant gebeurt mondeling (telefonisch) of schriftelijk (per e-mail) door een erkend vertegenwoordiger van de Klant, daartoe expliciet geïdentificeerd op het AA- Contract, aan het DM hedging departement. De instructie vermeldt de leverperiodes die dienen te worden gewaardeerd en de gevraagde prijsniveaus.

 

Na overdracht van de futures of na de uitvoering van de ‘fixing on the screen’ procedures, wordt de prijs per e-mail door DM bevestigd aan de vertegenwoordiger van de Klant. Deze bevestiging omvat de gewaardeerde periode (TOP Periode), de gewaardeerde hoeveelheden (TOP Kwantiteit), het TOP Bedrag (som van het Futures Bedrag en het Premium Bedrag) en de factuurprijs.

 

Indien de Klant verzuimt de tijdige uitvoering van de prijszettingsprocedure uit te voeren, kan DM ofwel de prijszetting uitvoeren zonder formele aanvraag van de Klant en aldus de futures aankopen voor rekening van de Klant naar eigen goeddunken op de eerste werkdag volgend op de Uiterlijke Prijszettingsdatum, of afzien van de prijszettingsprocedure voor de periodes die ongewaardeerd blijven na de vervaldatum van de Uiterlijke Prijszettingsdatum in welk geval de Klant automatisch aansprakelijk is om aan DM het volledige Premium Bedrag te betalen met betrekking tot deze ongewaardeerde volumes. In dit laatste geval, zal DM het Premium Bedrag factureren na de vervaldatum van de Uiterlijke Prijszettingsdatum en zal de Klant deze factuur betalen overeenkomstig artikel 8 (betaling).

 

5.               Margestortingen

 

DM dekt haar tarwebenodigheden af om het prijsrisico te beperken inherent aan vaste termijnverkopen van Goederen.

 

Tarwebenodigdheden voor leverperiodes na het volgende tarweoogst verkoopseizoen kunnen niet worden afgedekt door posities in te nemen op de cashmarkt ingevolge beperkte liquiditeit (een oogstverkoopseizoen voor tarwe loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar). Derhalve dienen dergelijke contracten te worden ingedekt door posities te nemen in de derivatenmarkten. Deze derivatenposities kunnen na verloop van tijd belangrijke betalingen van margestortingen veroorzaken ingeval van negatieve prijsschommelingen.

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

Ingeval van afsluiting van TOP-Contracten of Prijsfixaties van AA-Contracten die voorzien in levering na het volgende oogstverkoopseizoen, behoudt DM zich het recht toe een margestorting (Margestorting) uit te voeren jegens de Klant. De Klant vergoedt DM op diens aanvraag voor het volledige bedrag van de Margestorting. De Margestorting kan de (toekomstige) prijsschommelingen van derivaten (futures) dekken voor de periode tussen de afsluiting van het TOP-Contract of de prijsfixatie van het AA-Contract en de voorlaatste 31 augustus voorafgaand aan de leverperiode van de DM Goederen.

 

6.               Bestelbonnen

 

Alle door DM ontvangen bestelbonnen worden beschouwd als zijnde definitief, bindend voor de Klant en onherroepelijk.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is de aanvaarding door DM van een bestelbon beperkt tot de aanvaarding van de in de bestelbon vastgestelde uitdrukkelijke voorwaarden voor zover deze niet afwijken van onderhavige voorwaarden of van enigerlei bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen.

 

7.               Prijs

Ingeval van een TOP-Contract wordt de prijs schriftelijk in de overeenkomst bepaald. Ingeval van een AA-Contract zal de prijs worden bepaald door de afronding van de prijszettingsprocedure bepaald in het contract.

 

Bij afwezigheid van ofwel een TOP-Contract ofwel van een AA-Contract, wordt de prijs voor de DM Goederen mondeling of schriftelijk overeengekomen door de partijen. Wanneer er geen specifieke prijs is vastgesteld, dan is de prijs van de Dossche Mills-prijslijst op leveringsdatum van de DM-Goederen van toepassing.

 

Met uitzondering van een TOP-Contract of van een AA-Contract, kan Dossche Mills ten alle tijde de overeengekomen prijzen aanpassen om rekening te houden met wijzigingen in de kostprijs van de DM-Goederen die een gevolg zijn van (niet alles omvattende lijst): grondstofkost, lonen, sociale zekerheidsbijdragen of overheidskosten, prijs van elektriciteit, olie, kolen, gas of andere energiebronnen.

 

Alle prijzen vermeld op de prijslijsten en contracten zijn exclusief BTW, douanerechten en kosten en alle andere van toepassing zijnde belastingen en rechten.

 

Ingeval van leveringen vrijgesteld van BTW en waarvan het transport niet wordt geregeld door DM, zal de Klant binnen een periode van 30 dagen na lading van de DM Goederen, DM voorzien van de desbetreffende documentatie ter staving van de eigenlijke zending van de DM Goederen naar de bestemming bepaald in het Akkoord. Deze documentatie kan bestaan uit een CMR of een leverbon voorzien van de ontvangsthandtekening, en dient te worden gemaild aan logistics@dosschemills.com. Bij gebreke van deze verplichting door de Klant, zal de Klant het BTW bedrag op binnenlandse leveringen verschuldigd zijn.

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

8.               Betaling

 

Tenzij anders vermeld op de factuur, moet elke DM-factuur contant betaald worden bij levering, zonder enige reductie of korting op het factuurbedrag. Alle kosten, belastingen, heffingen, invoerrechten of andere heffingen met betrekking tot de (levering van de) DM- Goederen zijn voor rekening van de Klant. De betaling van de facturen gebeurt in de munt vermeld op de factuur. De Klant ziet uitdrukkelijk af van enig recht op verrekening in zijn relatie met DM.

 

Indien de klant bedragen op de vervaldag niet betaald heeft, heeft DM, automatisch en zonder oproeping, het recht op:

(i)    een verwijlinterest (berekend op basis van het percentage dat de Europese Centrale Bank gebruikt voor haar herfinancieringen plus 10 %); en

(ii)      een forfaitaire compensatievergoeding ('vereffende schade') voor geleden schade die gelijk is aan 10% van het onbetaalde of achterstallige factuurbedrag met een minimum van 250 Euro;

(iii)   alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

Deze interesten en kosten zijn onmiddellijk betaalbaar niettegenstaande andere overeengekomen betalingstermijnen voor levering van goederen.

 

Zonder afbreuk te doen aan bepaling 15 (beëindiging) geven de op de vervaldag door de Klant niet betaalde facturen DM het recht om verdere prestaties en leveringen aan de Klant op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling.

 

De volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de desbetreffende DM-goederen.

 

DM kan op het even welk tijdstip, zonder inperking van enige andere vorm van mogelijk rechten of rechtsmiddelen tegen de Klant, elk verschuldigd bedrag van de Klant (of één van haar filialen) verrekenen vervat in een akkoord ten opzichte van enig bedrag betaalbaar door DM (of één van haar filialen) krachtens dit Akkoord of enig ander akkoord.

 

Niettegenstaande enige vermeende tegengestelde toe-eigening door de Klant, zullen alle betalingen door de Klant aan Dossche Mills eerst worden toegewezen aan Goederen die werden verkocht door de Klant en achteraf aan Goederen die in het bezit of onder de controle zijn van de Klant.

 

9.               Levertijden

Alle vermelde levertijden zijn slechts indicatief. Een vertraging in de levering of een levering na een opgegeven leveringsdatum kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid van DM en kan niet beschouwd worden als een reden voor (volledige of gedeeltelijke) annulering, schorsing of beëindiging van de overeenkomst.

 

Wanneer bestaande bestellingen door de Klant worden gewijzigd, gelden levertermijnen vanaf het tijdstip van de laatste wijziging.

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

Bijkomende kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de Klant overeenkomstig de opgestelde prijslijst ingeval de Klant vraagt om de levering uit te voeren buiten de gewone werkuren.

 

10.            Levering, verzending en risico's

 

Alle DM-Goederen worden aan de Klant geleverd worden op een DDP-basis (Incoterms 2010) en het risico gaat dienovereenkomstig over.

 

De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de DM-Goederen correct geleverd kunnen worden op de overeengekomen leveringslocatie. Deze maatregelen hebben, onder andere, betrekking op de toegankelijkheid van de locatie, de beschikbaarheid van losuitrusting en lospersoneel zoals vereist door DM, alsmede de volledige naleving van alle relevante veiligheidsmaatregelen. De Klant is jegens DM aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze verplichting.

 

11.            Eigendomsbehoud

Alle leveringen gebeuren met behoud van eigendom. De DM-Goederen blijven eigendom van DM tot DM de volledige betaling van de prijs van de Klant heeft ontvangen, inclusief opgebouwde rente en andere bedragen verschuldigd aan DM door de Klant (of één van haar filialen) op om het even welke rekening.

 

De klant is niet gerechtigd om welke DM Goederen ook, waarvan de eigendom niet is overgegaan, te verkopen, te verwerken of te wijzigen. Onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, heeft DM het recht om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de geleverde DM-Goederen terug te vorderen tot het niet-betaalde bedrag indien de Klant enigerlei verschuldigde bedragen niet betaalt. Indien de Klant de DM-Goederen verder verkoopt vóór ze volledig aan DM betaald werden, gaat de eigendomsoverdracht over en is het van toepassing op de gelden die de wederverkoopprijs vertegenwoordigen.

 

DM behoudt een onherroepelijk recht en licentie om de Goederen waarvan zij het eigendomsrecht heeft behouden, in beslag te nemen en te herverkopen en de Klant verleent hierbij een onherroepelijk recht en licentie aan Dossche Mills voor dit doel werknemers en gemachtigden de terreinen te betreden waar de Goederen zijn opgeslagen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Dit recht en licentie blijven bestaan niettegenstaande de beëindiging voor om het even reden dan ook van een Akkoord en is onverminderd enig verworven recht van DM in het kader van een Akkoord of andere.

 

Tijdens de periode van eigendomsbehoud is de Klant verantwoordelijk voor het in goede conditie opslaan en bewaren van de geleverde DM-Goederen, en is hij aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade aan de DM-Goederen. De Klant verbindt zich ertoe op zijn kosten de DM-Goederen te verzekeren tegen enigerlei risico's en de DM-Goederen zo op te slaan dat ze niet verward kunnen worden met andere goederen en dat ze steeds erkend kunnen worden als zijnde eigendom van DM.

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

Bij verwerking van DM-Goederen door de Klant met andere Goederen die geen eigendom zijn van de Verkoper, zal DM het gezamenlijk eigendom van het nieuwe product verkrijgen, in verhouding met de waarde van de Goederen onderworpen aan het eigendomsbehoud van de andere verwerkte Goederen op het tijdstip van verwerking. Het nieuwe Product ontstaan door het proces is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de Goederen onderworpen aan het eigendomsbehoud. Het bedoelde nieuwe product wordt beschouwd als zijnde onderworpen aan het eigendomsbehoud zoals bedoeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

In het geval dat DM-Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsbehoud verkocht worden door de Klant samen met andere Goederen die geen eigendom zijn van DM, al dan niet verwerkt, zal de vordering op de verkoopprijs enkel worden toegewezen in het bedrag van de waarde van Goederen onderworpen aan het eigendomsrecht die onderdeel uitmaken van het contract aangegaan met de Sub-Klant.

 

Eigendomsvoorbehoud overeenkomstig de voormelde bepalingen blijft aangehouden wanneer individuele vorderingen betaalbaar aan DM worden toegevoegd aan een lopende rekening en het saldo is gesloten en aanvaard.

DM houdt zich eraan, naar eigen goeddunken, de opgebouwde zekerheden vrij te geven onder hogervermelde voorwaarden voor zover hun waarde de waarde van de  te borgen vorderingen overschrijdt met 20%.

 

De Klant verbindt zich ertoe DM onmiddellijk te verwittigen van enigerlei bezwaring op de Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud ingevolge de rechten van derden. De Klant zal, op verzoek van DM, haar assisteren in het nemen van enigerlei nodige maatregelen om het eigendomsvoorbehoud van DM te beschermen.

 

12.            Recht om de waarde van DM Goederen te vorderen in geval van doorverkoop

 

In geval van doorverkoop, zal DM het recht behouden de waarde van de DM Goederen te vorderen die in het bezit zijn van de Sub-Klant. In desgevallend geval, zal het behoud van het eigendomsrecht overgaan op de doorverkoopprijs naar DM. Doorverkoop kan enkel wanneer de voorwaarde vermeld in voorgaande zin, is verzekerd. De Klant heeft het recht om de vorderingen te vorderen bij de Sub-Klant. DM zal de vordering niet zelf innen op voorwaarde dat de Klant aan zijn betalingsvoorwaarden voldoet. Op verzoek, zal de Klant DM inlichten over de partijen die de toegewezen vorderingen verschuldigd zijn.

 

De Klant erkent dat, ingeval van doorverkoop, hij alle vorderingen die betrekking hebben op deze verkoop verpandt naar DM. Ontslag hiervan kan enkel worden bekomen door middel van volledige betaling op rekening van DM.

 

13.            Klachten

DM zal zich redelijkerwijs inspannen om de DM-Goederen te leveren in overeenstemming met de aangegeven specificaties (indien van toepassing). De Klant aanvaardt echter dat de DM-Goederen natuurlijke producten zijn waarvoor de specificaties steeds slechts indicatief

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

zijn en van tijd tot tijd kunnen variëren. Een variatie in een specificatie kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering door de Klant voor een schadevergoeding of prijsvermindering op grond van een niet-conformiteit of defect; evenmin heeft de Klant daardoor het recht om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of te beëindigen.

 

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, moet de Klant de kwaliteit en kwantiteit van de DM-goederen controleren bij ontvangst. Klachten over een zichtbaar gebrek of niet- conformiteit zijn slechts geldig als (i) de Klant ze schriftelijk aan DM meedeelt onmiddellijk na ontvangst van de DM-goederen (en in elk geval binnen de 24 uur na levering) en (ii) de desbetreffende DM-goederen onverwerkt blijven en nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM.

 

Het gebruik of omvorming van de DM goederen door de Klant impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van de producten.

 

Klachten met betrekking tot een verborgen gebrek of niet-conformiteit zijn slechts geldig wanneer de Klant ze aan DM schriftelijk meedeelt binnen 24 uur op de vroegste van de datum dat de niet-conformiteit of het defect (i) werd ontdekt of (ii) redelijkerwijs had ontdekt kunnen worden, en op uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokken DM-Goederen nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM of haar vertegenwoordiger. Dergelijke klachten zijn niet langer toelaatbaar (i) binnen één maand na levering of (ii) na gebruik of omvorming van de producten, naargelang welke datum de eerste is.

 

Als een klacht geldig gebeurt op grond van de voorschriften van deze bepaling dan zal DM de levering opschorten en de nodige corrigerende maatregelen nemen met betrekking tot een verdere levering, zonder enige (andere) aansprakelijkheid van haar kant; zo zal de Klant niet het recht hebben de overeenkomst (volledig of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of beëindigen. DM is niet aansprakelijk voor enige andere klacht, en de Klant kan geen vordering indienen op basis van een dergelijke klacht.

 

Indien de Klant een klacht indient aangaande een vermeende non-conformiteit of defect die achteraf niet-bestaande blijkt te zijn of een non-conformiteit of defect waarvoor DM niet aansprakelijk kan worden gesteld, heeft DM het recht compensatie te eisen voor de opgelopen kosten met betrekking tot de onterechte klacht.

 

In geval van een klacht die als gerechtvaardigd wordt beschouwd door DM, zullen de producten, naar de keuze van DM, ofwel kosteloos worden vervangen of geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald, exclusief enigerlei compensatie voor gevolgschade of enigerlei andere schade. De Klant verzaakt aan enigerlei recht of vordering die hij kan hebben in dat opzicht.

 

Klachten met betrekking tot (fouten in) facturen dienen door de Klant schriftelijk aan DM gemeld worden binnen 15 dagen na de factuurdatum. Volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur veronderstelt de aanvaarding van de factuur  en van de desbetreffende DM-

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

Goederen. Een contractueel geschil geeft de klant niet het recht de betaling in te houden of op te schorten tot het geschil is opgelost.

 

14.            Aansprakelijkheid

De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of anderszins krachtens of in verband met haar relatie met de Klant wordt beperkt tot de laagste van (i) de prijs van de DM-Goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, en (ii) EUR 5.000. Indien de aansprakelijkheid van DM is vastgesteld, zal DM naar eigen goeddunken ofwel (i) de desbetreffende DM-goederen op eigen kosten vervangen ofwel (ii) aan de Klant een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de prijs van de defecte goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, en dit steeds met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking zoals hierboven uiteengezet. DM is in geen geval aansprakelijk voor enige (i) winstderving, verlies van omzet, verlies van cliënteel, verlies van opdrachten of inkomsten, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verlies van bestede managementtijd of verwachte besparingen, financiële schade, schade aan machines, verlies geassocieerd met een productterugroeping, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan of geleden door de Klant; en/of (ii) andere incidentele of gevolgschade van welke aard ook die voortvloeit uit of in verband staat met de desbetreffende DM-goederen.

 

De Klant is aansprakelijk voor en verbindt zich ertoe DM te vrijwaren voor en te behoeden tegen elke vordering van derden (waaronder een vordering op grond van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid), en zal DM vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, kosten, lasten, uitgaven en andere aansprakelijkheden (inclusief, zonder beperking, juridische kosten), opgelopen door of opgelegd aan DM als gevolg van of in verband met dergelijke vordering van derden, tenzij deze derde vordering gebaseerd is op een contractuele fout van DM in haar relatie met de Klant die gemeld werd overeenkomstig bepaling 13.

 

Niets in dit artikel 14 zal enige wettelijke rechten uitsluiten of beperken die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kunnen worden, en deze bepaling 14 is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van DM uit te sluiten of te beperken ten aanzien van een opzettelijk in gebreke blijven. Indien dit artikel 14 nietig, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM jegens de Klant en jegens enige derde partij in ieder geval beperkt zijn tot EUR 5.000.

 

15.            Opschorting en beëindiging

 

Indien de Klant of een andere entiteit van haar groep (Klantengroep) enige van de bepalingen van deze overeenkomst met DM schendt, dan heeft DM het recht de levering van de DM-goederen op te schorten totdat zulke schending volledig verholpen werd.

 

DM heeft het recht om de overeenkomst (met inbegrip van alle hangende leveringen) te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, indien (i) de Klant enige overeenkomst met DM schendt, en ofwel zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

verholpen kan worden, de Klant dit niet gedaan heeft binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin hem verzocht wordt om dit te doen, of indien (ii) enige entiteit van de Klantengroep enige overeenkomst met DM schendt, en hetzij zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending verholpen kan worden, zulke entiteit dit niet gedaan heeft in overeenstemming met de desbetreffende overeenkomst. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door DM, is de Klant gehouden DM te vergoeden voor enige geleden schade en aangegane kosten, eventuele gevolgschade en gederfde winst waarvan deze laatste is vastgesteld op minimum 25% van het TOP bedrag. De Klant dient ook onmiddellijk alle openstaande facturen te betalen die onmiddellijk opeisbaar worden bij beëindiging.

 

De overeenkomst (inclusief eventuele hangende leveringen) wordt automatisch beëindigd wanneer de Klant insolvent wordt of een bevel wordt gegeven of een besluit wordt genomen tot vereffening, beheer, liquidatie of ontbinding ervan (anders dan ten behoeve van een ontbindende fusie of reorganisatie) of een curator, vereffenaar, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aangesteld is over alle of een wezenlijk deel van haar activa of indien er iets vergelijkbaars gebeurt in enig toepasselijk rechtsgebied.

 

Het verstrijken of de beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook doet geen afbreuk aan eventuele rechten of plichten die zijn ontstaan vóór het verstrijken of de beëindiging en zullen de bindende kracht niet teniet doen of verminderen van enige van de bepalingen van de overeenkomst die uitdrukkelijk bedoeld zijn om in werking te treden, of van kracht te blijven na zulke verstrijken of zulke beëindiging, waaronder de bepalingen 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23 en 24.

 

16.            Borg

 

DM heeft het recht om de kredietwaardigheid van de Klant of zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op elk moment gedurende de looptijd van de overeenkomst te onderzoeken. De Klant dient aan DM op diens verzoek alle relevante informatie dienaangaande te verstrekken. Indien DM van mening is dat er gegronde redenen zijn om de kredietwaardigheid van de Klant of diens vermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te vervullen, in vraag te stellen, dan heeft DM het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en te eisen dat de Klant, binnen drie werkdagen, zorgt voor of het bedrag verhoogt van: (i) een kredietbrief, (ii) contanten, of (iii) andere waarborg (waaronder een bankwaarborg of waarborg van de moedermaatschappij) in een vorm en een bedrag die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor DM. De niet-tijdige naleving van deze vereiste zal beschouwd worden als een wezenlijke inbreuk.

 

17.            Hardship

Bij het optreden van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van DM die een negatieve invloed heeft op de positie van DM (met inbegrip van prijsafspraken) voor de inkoop van grondstoffen (bijvoorbeeld het faillissement van een leverancier van grondstoffen) en bijgevolg op de contractuele balans voor DM krachtens de overeenkomst, zal de Klant, op het eerste verzoek van DM, opnieuw te goeder trouw met DM onderhandelen over de

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

overeengekomen prijs. Indien de partijen er niet in slagen een nieuwe prijs overeen te komen binnen 15 werkdagen na het verzoek van DM, dan heeft DM het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

 

18              Overdracht

De Klant is niet gerechtigd om enigerlei van zijn rechten en/of verplichtingen krachtens zijn overeenkomst met DM toe te wijzen, of over te dragen of anderzijds van de hand te doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DM. De Klant blijft in ieder geval samen met de verkrijger of overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

 

19              Overmacht

 

Geen van de partijen zal jegens de andere aansprakelijk zijn voor een eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst (andere dan een verplichting om geld te betalen) die voortvloeit uit een gebeurtenis buiten haar redelijke controle (een O-gebeurtenis). Een O-gebeurtenis omvat, zonder beperking, een van de volgende zaken: oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, arbeidsconflicten, stakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen, moeilijkheden bij of beperkingen in de energievoorziening, machineongevallen, import- of exportmaatregelen of -beperkingen opgelegd door de overheid, grote wisselkoerskoerswijzigingen, slecht weer waardoor het onmogelijk is om te werken, brand, overstroming, pandemie of andere natuurrampen, ook al is het één van de leveranciers of onderaannemers van DM die onder deze omstandigheden lijden, maar ook enige onvoorziene omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst door DM tot onredelijk verlies, schade of kosten leidt. Deze lijst is illustratief en niet-exhaustief.

 

DM wordt tevens geacht een negatieve invloed te ondervinden van een O-gebeurtenis indien een vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen voortvloeit uit een zakelijke beslissing na een verstoring of vermindering van haar productiecapaciteit voor gelijk welk soort product die zelf buiten de redelijke controle lag van DM.

 

Wanneer een O-gebeurtenis gedurende een periode van 30 aaneengesloten dagen of meer aanhoudt, dan kan elke partij door schriftelijke kennisgeving aan de andere de getroffen overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen. In een dergelijk geval is de opzeggende partij geen schadevergoeding of kosten verschuldigd voor een dergelijke beëindiging.

 

20.            Intellectuele eigendom

De Klant zal geen intellectuele eigendom toebehorend aan of in licentie van DM gebruiken of verhandelen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DM.

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

21.            Vertrouwelijkheid

 

De Klant zal om het even welke contractuele of andere informatie verstrekt door DM behandelen als vertrouwelijk en zal deze, of de inhoud ervan, niet openbaren aan een derde zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van DM.

 

22.            Communicatie

Binnen de grenzen van hun relatie, aanvaarden beide partijen het bewijs van elektronische middelen (bijvoorbeeld : e-mail, back-up, enz.).

 

23.            Scheidbaarheid

Wanneer op om het even welk tijdstip (een deel van) een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, of tegenstrijdig met dwingend recht of met de openbare orde, dan zal deze bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen geldigheid hebben en geacht worden als niet inbegrepen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, maar zonder de resterende bepalingen te ontkrachten.

 

Desgevallend zullen de partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare vervangende bepaling waarvan de uitkomst zoveel als mogelijk het beoogde effect heeft van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

 

24.            Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 

Elke overeenkomst tussen DM en de Klant en alle onderliggende bestellingen en leveringen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de contracterende DM-entiteit haar zetel heeft, telkens met de uitdrukkelijke uitsluiting van de Verdragen van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, Wenen, 11 april 1980.

 

Enige controverse, geschil of vordering in verband met of voortvloeiende uit het bestaan, de geldigheid, de constructie, de uitvoering, de niet-uitvoering, de overtreding of de beëindiging van deze overeenkomst (of van enigerlei bepalingen ervan), met inbegrip van enigerlei vordering gebaseerd op een contract, benadeling, statuten of oprichting zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van Gent (België) indien de contracterende DM-entiteit Dossche Mills NV is, de rechtbanken van Rotterdam (Nederland), indien de contracterende partij Dossche Mills BV of Dossche Mills Nederland BV is, de rechtbanken van Lille (Frankrijk) als het Dossche Mills France SAS is.

 

Bijkomende clausules enkel toepasselijk op de verkoop van Bijproducten

 

Bovenop de voorwaarden gedefinieerd in Artikels 1-24, zullen volgende voorwaarden bijkomend toepasbaar zijn op de verkoop, transacties, leveringen en aankooporders, evenals op enig ander document met betrekking tot de Bijproducten die door DM dienen geleverd te

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

worden. Deze bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen overheersen ingeval van inconsistentie of tegenstrijdigheid.

 

Ingeval de bijzondere voorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden (met inbegrip van de bijkomende bepalingen) niet van toepassing zijn, zullen de Voorwaarden van de Nederlandse Handel van Graan en Voedermiddelen van de Koninklijke Vereniging voor Graan en Voedermiddelen Rotterdam van toepassing zijn.

 

25.            Definitie van Bijproducten

 

Bijproducten zijn de producten geproduceerd door het maalverwerkingsproces andere dan de hoofdproducten zijnde bloem, gries en meel. Ze bestaan voornamelijk uit de buitenste laag van de graankern.

 

26.            Kwaliteit van Bijproducten, Klachten

De kwaliteit en de staat van de Bijproducten hangen in hoge mate van de types van hoofdproducten en geproduceerde Bijproducten, en kunnen in belangrijke mate verschillen.

 

Bijgevolg geeft DM geen garanties of aanspraken aangaande de kwaliteit of de staat van de Bijproducten, met uitzondering van een maximale vochtigheidsgraad wanneer dit expliciet aangegeven staat in het Akkoord.

 

De Klant neemt volledige verantwoordelijkheid voor problemen resulterend uit het gebruik van de Bijproducten, met inbegrip van letsel aan of ziekte van het vee aan wie de Bijproducten worden gevoederd. De Klant erkent hierbij dat de Bijproducten resten van agrarische chemicaliën kan bevatten en aanvaardt het risico hieraan verbonden.

 

27.            Levertermijnen

De beschikbaarheid van Bijproducten is afhankelijk van en kan schommelen conform de productievolumes van de hoofdproducten. Levertermijnen zijn derhalve indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering of na een aangegeven leveringsdatum kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot aansprakelijkheid jegens DM of als redenen worden beschouwd voor de annulering, opschorting of beëindiging van het akkoord (gedeeltelijk of geheel).

 

In geval de Klant de levering niet opneemt van het gecontracteerd volume van Bijproducten binnen 24 uur na de overeengekomen levertermijn, kunnen de Bijproducten worden verkocht aan een andere partij en zal de Klant aansprakelijk zijn voor de betaling van de vaste schadevergoeding gelijk aan het TOP bedrag van de goederen die niet werden afgenomen.

 

28.            Levering, transport and risico’s

 

Tenzij anders overeengekomen in het Akkoord, worden alle Bijproducten geleverd aan de Klant op EXW basis op de gedefinieerde DM locatie voor wegtransport, of op FOB basis op

 

 

INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

 

de gedefinieerde DM locatie voor scheepstransport (Incoterms ®2010). Het risico wordt aldus overgedragen.

 

De Klant stemt er mee toe om op een professionele manier op te treden bij het verwijderen van de Bijproducten en de richtlijnen inzake veiligheid en beveiliging na te leven eventueel opgelegd door DM aangaande activiteiten die zich voordoen op DM terrein.