Algemene verkoopvoorwaarden

 INFORMATIEVE VERTALING NAAR HET NEDERLANDS. Wanneer de interpretatie van deze teksten verschilt, heeft de Engelse versie voorrang.

1. Toepassingsgebied

Alle verkopen, transacties, leveringen en bestellingen, en elk ander document met betrekking tot de door Dossche Mills/Dossche Mills Nederland/Dossche Mills France (DM) (de DM-goederen) te leveren goederen worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen (die voorrang hebben in het geval van inconsistentie of tegenspraak). De klant erkent uitdrukkelijk dat zijn eigen specifieke of algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

2. Aanbiedingen

Alle prijzen, brochures, catalogi, aanbiedingen of voorstellen van DM zijn vrijblijvend en houden geen verplichting in met betrekking tot prijzen, hoeveelheden of leverings- en uitvoeringstijden, welke in elk geval altijd slechts bij benadering worden aangegeven.

3. Bestelbon

Alle door DM ontvangen bestelbons worden als definitief, bindend voor de klant en onherroepelijk beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is de aanvaarding door DM van een bestelbon beperkt tot de aanvaarding van de in de bestelbon vastgestelde uitdrukkelijke voorwaarden voor zover deze niet afwijken van deze voorwaarden of van enigerlei bijzondere voorwaarden ondertekend door de partijen.

4. Prijs

De prijs voor de DM-goederen wordt schriftelijk of mondeling door de partijen overeengekomen. Als er geen specifieke prijs is vastgesteld, dan is de prijs van de Dossche Mills-prijslijst op de leveringsdatum van de DM-goederen van toepassing.

Uitgezonderd in geval van een overeenkomst met vaste hoeveelheid, vaste prijs, vaste periode en vast bedrag kan Dossche Mills ten allen tijde de overeengekomen prijzen aanpassen om rekening te houden met veranderingen in kostprijs van de DM-goederen , zoals onder andere (niet alles omvattende lijst): grondstofkost, lonen, socialezekerheidsbijdragen of overheidskosten, de prijs van elektriciteit, olie, kolen, gas of andere energiebronnen.

5. Betaling

Tenzij anders vermeld op de factuur moet elke DM-factuur contant betaald worden op het moment van levering, zonder enige reductie of korting op het factuurbedrag. Alle kosten, belastingen, heffingen, invoerrechten of andere heffingen met betrekking tot de (levering van de) DM-goederen zijn voor rekening van de klant. Facturen worden uitgegeven en betaald in euro. De klant ziet uitdrukkelijk af van enig recht op vergoeding in zijn relatie met DM.

Indien de klant bepaalde bedragen op de vervaldag niet betaald heeft, heeft DM, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het recht op:

(i) een verwijlinterest (berekend op basis van het percentage dat de Europese Centrale Bank gebruikt voor haar herfinancieringen plus 10 %); en

(ii) een forfaitaire vergoeding ('vereffende schade') voor geleden schade die gelijk is aan 10 % van het onbetaalde of achterstallige factuurbedrag met een minimum gelijk aan 250 euro.

Zonder afbreuk te doen aan bepaling 11 (beëindiging) geven de op de vervaldag door de klant niet betaalde facturen DM het recht om verdere prestaties en leveringen aan de klant op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling.

De volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van de desbetreffende DM-goederen.

6. Levertijden

Alle vermelde levertijden zijn slechts indicatief. Een vertraging in de levering of een levering na een opgegeven leveringsdatum kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid van DM en kan niet beschouwd worden als een reden voor (volledige of gedeeltelijke) annulering, schorsing of beëindiging van de overeenkomst.

7. Levering, verzending en risico's

Alle DM-goederen zullen aan de klant geleverd worden op een DDP-basis (Incoterms 2010) en het risico gaat dienovereenkomstig over.

De klant zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de DM-goederen correct geleverd kunnen worden op de overeengekomen leveringssite. Deze maatregelen hebben, onder andere, betrekking op de toegankelijkheid van de site, de beschikbaarheid van geloste uitrusting en personeel, zoals vereist door DM, alsmede de volledige naleving van alle relevante veiligheidsmaatregelen. De klant is jegens DM aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze verplichting.

8. Eigendomsbehoud

De DM-goederen blijven eigendom van DM tot DM de volledige betaling van de prijs van de klant heeft ontvangen. De klant is niet gerechtigd om welke goederen ook, waarvan de eigendom niet is overgegaan, te verkopen, te verwerken of te wijzigen. Onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, heeft DM het recht om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de geleverde DM-goederen terug te vorderen tot het niet-betaalde bedrag indien de klant enigerlei verschuldigde bedragen niet betaalt. Indien de klant de DM-goederen verder verkoopt, voor ze volledig aan DM betaald werden, gaat het voorbehoud op eigendomsoverdracht over en is het van toepassing op de gelden die de wederverkoopprijs vertegenwoordigen.

Tijdens de periode van eigendomsbehoud is de klant verantwoordelijk voor het in goede conditie opslagen en bewaren van de geleverde DM-goederen, en is hij aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade aan de DM-goederen. De klant verbindt zich ertoe de DM-goederen te verzekeren tegen enigerlei risico's op zijn kosten en de DM-goederen zo op te slagen dat ze niet verward kunnen worden met andere goederen en dat ze steeds erkend kunnen worden als de eigendom van DM.

9. Klachten

DM zal zich redelijkerwijs inspannen om de DM-goederen te leveren in overeenstemming met de aangegeven specificaties (indien van toepassing). De klant aanvaardt echter dat de DM-goederen natuurlijke producten zijn waarvoor de specificaties altijd slechts indicatief zijn en van tijd tot tijd kunnen variëren. Een variatie in een specificatie kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering door de klant voor een schadevergoeding of prijsvermindering op grond van een niet-conformiteit of defect; evenmin heeft de klant daardoor het recht om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of te beëindigen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, moet de klant de kwaliteit en kwantiteit van de DM-goederen controleren bij ontvangst. Klachten over een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit zijn slechts geldig als (i) de klant ze schriftelijk aan DM meedeelt onmiddellijk na ontvangst van de DM-goederen (en in elk geval binnen de 24 uur na levering) en (ii) de desbetreffende DM-goederen onverwerkt blijven en nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of niet-conformiteit zijn slechts geldig als de klant ze aan DM schriftelijk meedeelt binnen 24 uur na het vroegste tijdstip dat de niet-conformiteit of het defect (i) werd ontdekt of (ii) redelijkerwijs had ontdekt kunnen worden, en op voorwaarde dat de betrokken DM-goederen nog beschikbaar zijn voor inspectie door DM.

Als een klacht geldig gebeurt op grond van de voorschriften van deze bepaling dan zal DM de levering opschorten en de nodige corrigerende maatregelen nemen met betrekking tot een verdere levering, zonder enige (andere) aansprakelijkheid van haar kant; zo zal de klant niet het recht hebben de overeenkomst (volledig of gedeeltelijk) te annuleren, op te schorten of beëindigen. DM is niet aansprakelijk voor enige andere klacht, en de klant kan geen vordering indienen op basis van een dergelijke klacht.

Klachten met betrekking tot (fouten in) facturen moeten door de klant schriftelijk aan DM gemeld worden binnen 15 dagen na de factuurdatum. De, volledige of gedeeltelijke, betaling van een factuur wordt geacht de aanvaarding van de factuur en van de desbetreffende DM-goederen te impliceren. Een contractueel geschil geeft de klant niet het recht de betaling in te houden of op te schorten tot het geschil is opgelost.

10. Aansprakelijkheid

De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of anderszins krachtens of in verband met haar relatie met de klant wordt beperkt tot de laagste van (i) de prijs van de DM-goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, en (ii) EUR 5.000. Indien de aansprakelijkheid van DM is vastgesteld, zal DM naar eigen goeddunken ofwel (i) de desbetreffende DM-goederen op eigen kosten vervangen ofwel (ii) aan de klant een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de prijs van de defecte goederen die de aansprakelijkheid veroorzaakt hebben, en dit steeds met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking zoals hierboven uiteengezet. DM is in geen geval aansprakelijk voor enige (i) winstderving, verlies van omzet, verlies van cliënteel, verlies van opdrachten of inkomsten, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verlies van bestede managementtijd of verwachte besparingen, financiële schade, schade aan machines, verlies geassocieerd met een productterugroeping, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan of geleden door de klant; en/of (ii) andere incidentele of gevolgschade van welke aard ook die voortvloeit uit of in verband staat met de desbetreffende DM-goederen.

De klant is aansprakelijk voor en verbindt zich ertoe DM te vrijwaren voor en te behoeden tegen elke vordering van derden (waaronder een vordering op grond van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid), en zal DM vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schade, kosten, lasten, uitgaven en andere aansprakelijkheden (inclusief, zonder beperking, juridische kosten), opgelopen door of opgelegd aan DM als gevolg van of in verband met dergelijke vordering van derden, tenzij deze derde vordering gebaseerd is op een contractuele fout van DM in haar relatie met de klant die gemeld werd overeenkomstig bepaling 9.

Niets in dit artikel 10 zal enige wettelijke rechten uitsluiten of beperken die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kunnen worden, en deze bepaling 10 is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van DM te beperken ten aanzien van een opzettelijk in gebreke blijven. Indien deze clausule 10 nietig, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van DM jegens de klant en jegens enige derde partij in ieder geval beperkt zijn tot EUR 5.000.

11. Opschorting en beëindiging

Indien de klant of een andere entiteit van de groep (Klantengroep) enige van de bepalingen van deze overeenkomst met DM schendt, dan heeft DM het recht de levering van de DM-goederen op te schorten totdat zulke schending volledig verholpen werd.

DM heeft het recht om de overeenkomst (met inbegrip van alle hangende leveringen) te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, indien (i) de klant enige overeenkomst met DM schendt, en ofwel zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending verholpen kan worden, de klant dit niet gedaan heeft binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin hem verzocht wordt om dit te doen, of indien (ii) enige entiteit van de Klantengroep enige overeenkomst met DM schendt, en hetzij zulke schending niet verholpen kan worden of, indien de schending verholpen kan worden, zulke entiteit dit niet gedaan heeft in overeenstemming met de desbetreffende overeenkomst. In het geval van een beëindiging van de overeenkomst door DM, is de klant gehouden DM te vergoeden voor enige geleden schade en aangegane kosten, eventuele gevolgschade en gederfde winst. De klant dient ook onmiddellijk alle openstaande facturen te betalen die onmiddellijk opeisbaar worden bij beëindiging.

De overeenkomst (inclusief eventuele hangende leveringen) wordt automatisch beëindigd wanneer de klant insolvent wordt of een bevel wordt gegeven of een besluit wordt genomen tot vereffening, beheer, liquidatie of ontbinding ervan (anders dan ten behoeve van een ontbindende fusie of reorganisatie) of een curator, vereffenaar, bewindvoerder of soortgelijke functionaris aangesteld is over alle of een wezenlijk deel van haar activa of er iets vergelijkbaars gebeurt in enig toepasselijk rechtsgebied.

Het verstrijken of de beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook doet geen afbreuk aan eventuele rechten of plichten die zijn ontstaan vóór het verstrijken of de beëindiging en zullen de bindende kracht niet te niet doen of verminderen van enige van de bepalingen van de overeenkomst die uitdrukkelijk bedoeld zijn om in werking te treden, of van kracht te blijven na zulk verstrijken of zulke beëindiging, waaronder de bepalingen 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 en 17.

12. Take-or-pay

Indien een take-or-pay-hoeveelheid (een TOP Q) verstrekt wordt in de bijzondere voorwaarden, die door de klant genomen moet worden binnen een bepaalde periode (de TOP-periode) en voor een bepaald bedrag (het TOP-bedrag), dan zal de klant ofwel de TOP Q nemen binnen de TOP-periode, en het TOP-bedrag betalen, ofwel het TOP-bedrag betalen min de effectief betaalde prijs voor de gecontracteerde DM-goederen die door de klant zijn genomen binnen de TOP-periode (het TOP-deficitbedrag).

DM zal het TOP-deficitbedrag in rekening brengen na het verstrijken van de TOP-periode en de klant zal zulke factuur betalen in overeenstemming met bepaling 5 (betaling).

Een uitbreiding van de TOP-periode kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

13. Borg

DM heeft het recht om de kredietwaardigheid van de klant of zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op elk moment gedurende de looptijd van de overeenkomst te onderzoeken. De klant dient aan DM op diens verzoek alle relevante informatie dienaangaande te verstrekken. Als DM van mening is dat er gegronde redenen zijn om de kredietwaardigheid van de klant of diens vermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te vervullen in vraag te stellen, dan heeft DM het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en te eisen dat de klant, binnen drie werkdagen, zorgt voor of het bedrag verhoogt van: (i) een kredietbrief, (ii) contanten, of (iii) andere waarborg (waaronder een bankwaarborg of waarborg van de moedermaatschappij) in een vorm en een bedrag die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor DM. De niet-naleving van deze vereiste zal beschouwd worden als een wezenlijke inbreuk.

14. Hardheid (Hardship)

Bij het optreden van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van DM die een negatieve invloed heeft op de positie van DM (met inbegrip van prijsafspraken) voor de inkoop van grondstoffen (bijvoorbeeld het faillissement van een leverancier van grondstoffen) en bijgevolg voor de contractuele balans voor DM krachtens de overeenkomst, zal de klant, op het eerste verzoek van DM, opnieuw te goeder trouw met DM onderhandelen over de overeengekomen prijs. Indien de partijen er niet in slagen een nieuwe prijs overeen te komen binnen 15 werkdagen na het verzoek van DM, dan heeft DM het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding voor de klant.

15. Overdracht

De klant is niet gerechtigd om enigerlei van zijn rechten en/of verplichtingen krachtens zijn overeenkomst met DM toe te wijzen, of over te dragen of op andere manier van de hand te doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DM. De klant blijft in ieder geval samen met de verkrijger of overnemer hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

16. Overmacht

Geen van de partijen zal jegens de andere aansprakelijk zijn voor een eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst (andere dan een verplichting om geld te betalen) die voortvloeit uit een gebeurtenis buiten haar redelijke controle (een O-gebeurtenis). Een O-gebeurtenis omvat, zonder beperking, een van de volgende zaken: oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, arbeidsconflicten, stakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen, moeilijkheden bij of beperkingen in de energievoorziening, machineongevallen, import- of exportmaatregelen of -beperkingen opgelegd door de overheid, grote wisselkoerskoerswijzigingen, slecht weer waardoor het onmogelijk is om te werken, brand, overstroming of andere natuurrampen, ook al is het een van de leveranciers of onderaannemers van DM die onder deze omstandigheden lijden, maar ook enige onvoorziene omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst door DM tot onredelijk verlies, schade of kosten leidt.

DM wordt geacht een negatieve invloed te ondervinden van een O-gebeurtenis indien een vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen voortvloeit uit een zakelijke beslissing na een verstoring of vermindering van haar productiecapaciteit voor gelijk welk soort product die zelf buiten de redelijke controle lag van DM.

Wanneer een O-gebeurtenis gedurende een periode van 30 aaneengesloten dagen of meer blijft bestaan, dan kan elke partij door schriftelijke kennisgeving aan de andere de getroffen overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen. In een dergelijk geval is de opzeggende partij geen schadevergoeding of kosten verschuldigd voor een dergelijke beëindiging.

17. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Elke overeenkomst tussen DM en de klant en alle onderliggende bestellingen en leveringen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de contracterende DM-entiteit heeft haar zetel heeft, telkens met de uitdrukkelijke uitsluiting van de Verdragen van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, Wenen, 11 april 1980.

Enige controverse, geschil of vordering in verband met of voortvloeiende uit het bestaan, de geldigheid, de constructie, de uitvoering, de niet-uitvoering, de overtreding of de beëindiging van deze overeenkomst (of van enigerlei bepalingen ervan), met inbegrip van enigerlei vordering gebaseerd op een contract, benadeling, statuten of oprichting zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van Gent (België) indien de contracterende DM-entiteit een Belgische entiteit is, de rechtbanken van Lille (Frankrijk) als het een Franse entiteit is, en de rechtbanken van het arrondissement Limburg (Nederland) als het een Nederlandse entiteit is.